Skip to content

Requirements

ความต้องการพื้นฐานในการใช้งาน WordPress

  • PHP version 7.4 or greater.
  • MySQL version 8.0 or greater OR MariaDB version 10.4 or greater.
  • HTTPS support

โดยเฉพาะ PHP หากใช้ต่ำกว่า 7.4 มีโอกาสโดนแฮกค่อนข้างสูง ไม่แนะนำอย่างยิ่ง

ที่มา “WordPress.org”