Skip to content

ปิดการเข้าถึงหน้าล็อกอิน

เราสามารถปิดการเข้าถึงหน้าล็อกอิน โดยการย้ายหน้าล็อกอินของ WP ไปหน้าอื่น (Redirect Login Page) โดยตั้งค่าดังนี้

redirect

1. Create Login Page

สร้างหน้าสำหรับล็อกอินใหม่ เช่น หากลง WooCommerce เราก็จะได้หน้าสมาชิก /my-account/ มาใช้งาน ก็ใช้หน้านี้แทนได้เลย

แต่หากใช้ร่วมกับ Nextend Social Login ต้องตั้งค่าตามข้อต่อไป

2. Create Proxy Page

เมื่อปิดการเข้าถึงหน้าล็อกอิน การล็อกอินต้องไปทำผ่าน URL อื่น แนะนำให้สร้างหน้าเปล่า ชื่อว่า Login หรือ Process Login เพิ่มขึ้นมา แล้วหน้าตั้งค่าของ Nextend Social Login ให้เลือก OAuth redirect uri proxy page เป็นหน้านั้น ตามกรอบสีส้ม ดูคู่มือที่ Global Settings – General

Nextend Setting

3. Change Redirect URI

เสร็จแล้ว ต้องไปแก้ไขหน้าที่ Social ทำการส่งค่ากลับ เรียกว่า Valid OAuth redirect URIs ทั้งใน Facebook และ Google ใหม่ เป็นค่าล่าสุด ตามกรอบสีม่วง

Nextend URL