Skip to content

การติดตั้งและกรอกไลเซนส์

การติดตั้งปลั๊กอิน Seed Confirm Pro และกรอกไลเซนส์เพื่อเปิดใช้งาน

1. Download

ให้เข้าที่ หน้าสมาชิก → ดาวน์โหลด จะมีรายละเอียดของปลั๊กอิน ให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด

2. Add New Plugin

เข้าเว็บ WordPress แล้วไปที่เมนู Plugins → Add New Plugin คลิกที่ปุ่ม Upload Plugin แล้วอัปโหลดไฟล์ zip และ Activate ปลั๊กอิน

3. Activate License

ไปที่หน้า Settings → License: Seed Confirm Pro แล้วกรอก License และ Product ID

ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จาก หน้าสมาชิก → ไลเซนส์

License