Skip to content

เริ่มต้นใช้งาน WordPress

รู้สึกเครื่องมือพื้นฐานในการเพิ่มข้อความ และทดลองจัดเนื้อหาต่างๆ ด้วย Block ของเวิร์ดเพรส (Gutenberg หรือ WordPress Editor)