การใช้ฟอนต์อื่นๆ เพิ่มเติมจากใน Seed Fonts

1. แปลงฟอนต์ให้รองรับการแสดงบนเว็บ (woff2)

ให้สร้างฟอนต์สำหรับเว็บก่อน โดยไปที่ https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator แล้วอัปโหลดฟอนต์ที่ต้องการไป โดนเลือกตัวเลือกตามนี้

2. ดาวน์โหลด แล้วสร้างไฟล์ font.css

คลิกดาวน์โหลด แล้ว unzip เปลี่ยนชื่อไฟล์ stylesheet.css เป็น font.css ให้เปิดฟอนต์ขึ้นมาเพื่อดูชื่อฟอนต์

หากต้องการให้โหลดเร็ว สามารถเพิ่ม font-display: fallback; ได้ (รายละเอียดที่บล็อก font-display)

3. สร้างตัวเลือกน้ำหนักฟอนต์ (หากต้องการใส่หลายฟอนต์)

ให้ใส่ Font Name โดยดึงค่าจาก font-family มาใส่

และใส่น้ำหนัก ตาม font-weight ดังนี้

100 Thin (Hairline)
200 Extra Light (Ultra Light)
300 Light
400 Normal (Regular)
500 Medium
600 Semi Bold (Demi Bold)
700 Bold
800 Extra Bold (Ultra Bold)
900 Black (Heavy)
950 Extra Black (Ultra Black)

4. นำโฟลเดอร์ไปไว้ที่ Server

แล้วเข้า FTP, sFTP นำ folder นี้ ไปไว้ที่ server ตามที่อยู่นี้

/wp-content/upload/fonts/FontName/

5. ระบบจะแสดงฟอนต์ในรายการ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us