ตัวอย่างโค้ดแสดง Most View

ตัวอย่างการนำ post ที่มียอดวิวสูงๆ มาแสดงหน้าแรก

แต่ถ้าเว็บเปิดมานานๆ บางบทความอาจจะเก่าเกินไป ในโค้ดเลยดึงเฉพาะที่ไม่เกิน 30 วันที่แล้ว

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us