การลบเว็บไซต์ และเริ่มทำใหม่

สามารถลบได้ด้วยตนเองนะครับ ที่เมนู เครื่องมือ → ลบเว็บ

เว็บที่ลบจะเก็บในถังขยะในระยะเวลาหนึ่งนะครับ จะทำให้ไม่สามารถตั้งชื่อเหมือนเดิมได้ครับ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us