การติดตั้ง license Plugin Seed Confirm Pro

การติดตั้ง License Plugin Seed Confirm Pro

1. คลิกที่เมนู แจ้งชำระเงิน

2. เลือกเมนู ตั้งค่า

3. เลือกที่ ใบอนุญาต

4. กรอกรหัสใบอนุญาต (เข้าไปดูรหัสใบอนุญาต ได้ที่หน้า Accout (สมาชิก) นะคะ)

5. กดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. กดปุ่ม Deactivate License

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us