การตั้งค่าความกว้างของเมนูย่อย

ไปที่ รูปแบบเว็บ → ปรับแต่ง → Header 

จะสามารถตั้งค่าความกว้างของเมนูย่อย (Sub Menu) ได้

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us