การใช้งาน Related Posts

การเปิดใช้งาน Related Posts

1. ทำการ Sync Custom Field ก่อน

ไปที่ Custom Fields → Sync available

แล้วติ๊กช่องข้างๆ คำว่า "ชื่อ" เพื่อเลือกทุก Field / เลือก Sync Changes แล้วคลิก นำไปใช้

2. เปิดใช้งานผ่าน Customizer

ให้ไปที่ รูปแบบเว็บ → ปรับแต่ง → Body ดูตรง For Single Post

แล้วติ๊ก Enable Related Posts ตามรูป

  • Title - สามารถเปลี่ยนชื่อของ Section นั้นๆ ได้
  • Number of Related Posts - ตอนนี้มีให้เลือกแสดง 3 หรือ 6 บทความ
  • Color - เปลี่ยนสีพื้นหลัง และสีหัวข้อ

การเลือก Related Posts เอง

หากไม่มีการเลือก ระบบจะเลือกเรื่อง (Post) จากหมวดหมู่เดียวกันมาให้ แต่หากต้องการเลือกเอง ให้ไปที่เรื่องนั้นๆ ดูที่ด้านล่างจะมีช่อง Related Posts แสดงขึ้นมา

ให้คลิก Add New แล้วเลือกเรื่องที่ต้องการได้เลย สามารถจัดลำดับขึ้นลงได้

หากเลือกไม่ถึงจำนวนที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะไปดึงเรื่องอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกันมาแสดงต่อโดยอัตโนมัติ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us