การตั้งค่าข้อมูลบัญชีธนาคาร

เมื่อทำการติดตั้งปลั๊กอิน Seed Confirm Pro แล้ว ต้องการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารให้เข้าไปที่เมนู

WooCommerce > ตั้งค่า > การชำระเงิน

แล้วเปิดการใช้งาน "โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร" แล้วกดที่ปุ่ม จัดการ

เมื่อเข้ามาถึงหน้าการตั้งค่าการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว ให้ทำการติ๊ก เปิดใช้การโอนเงินทางธนาคาร

กรอกรายละเอียดบัญชี โดยกรอก ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร (ระบบจะดึงไอคอนธนาคารมาแสดงอัตโนมัติ)

แล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพียงเท่านี้ข้อมูลบัญชีธนาคารก็จะแสดงในแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us