ปัญหาและแนวทางแก้ไข

เปิดปลั๊กอินโดยยังไม่ได้ตั้งค่า Social Login ทำให้เข้าระบบไม่ได้?

ทางแก้ ให้เข้า sFTP ไปที่ /wp-content/plugins/seed-login-pro แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือลบทิ้ง จะทำให้เว็บเปิดหน้าล็อกอินหลังบ้านขึ้นมาตามปกติ

ไม่ได้รับเมลจาก Passwordless Login

Server ที่ใช้อาจส่งเมลแล้วติดสแปม แก้ปัญหาแบบฟรี แนะนำให้ลง FluentSMTP แล้วติดตั้งเมลจาก Gmail หรือใช้บริการเสียเงินอย่าง Postmark

หน้าสมาชิกของ WooCommerce ไม่แสดงฟอร์มล็อกอิน

เพราะไม่ได้กรอก Shortcode ไว้ ถ้าใช้ Social Login ให้กรอก [nextend_social_login] ด้วย ในรูปคือใช้ 2 ปลั๊กอินร่วมกัน

หน้าสั่งซื้อของ WooCommerce สามารถกรอกฟอร์มล็อกอินได้

เรากำลังหาวิธีปิดโดยอัตโนมัตินะครับ แต่เบื้องต้น ขอให้ตั้งค่าไม่แสดงฟอร์มล็อกอินก่อน ไปที่ WooCommerce → Settings → Account (บัญชีและความเป็นส่วนตัว) แล้วติ๊กออกดังรูป


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us