ตัวอย่างโค้ดเพื่อเปลี่ยนยอด views

กรณีต้องการเปลี่ยนสถิติ เช่น ย้ายข้อมูลมาจากเว็บเก่าก่อนจะมีการเก็บสถิติ สามารถเพิ่มโค้ดได้ โดยอิงกับ Post ID ดังนี้

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us